PROGRAM ÇIKTILARI

Gıda mühendisliği lisans programından mezun olan gıda mühendisleri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetenekleri taşır:

1. Matematik, fen ve mühendislik temel prensipleri ile Gıda Mühendisliği konularında yeterli bilginin edinilmesi.

2. Gıda Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini tanımlayabilme ve çözüm üretebilme becerisinin kazanılması.

3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı ya da ürünü tanımlanmış hedefler doğrultusunda ve gerçekçi kısıtlar ile koşullar altında çözümleyebilme ve tasarlayabilme becerisinin kazanılması.

4. Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisinin kazanılması.

5. Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerinin kazanılması.

6. Bireysel çalışma ve disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisinin kazanılması.

7. Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisinin kazanılması.

8. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin anlaşılması ve kendini sürekli yenileme becerisinin kazanılması.

9. Mühendislik mesleğini etik değerler ve sorumluluk bilinci ile uygulama anlayışının; Gıda Mühendisliği uygulamalarının ilgili mevzuata uygunluğu ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığın kazanılması.

10. Çağın sorunlarına dair ve Gıda Mühendisliği uygulamalarının toplum sağlığı, çevre, sürdürülebilir kalkınma, iş güvenliği gibi konular üzerindeki etkilerine dair bilginin edinilmesi.

11. Proje geliştirme ve yönetme bilgisinin edinilmesi ve Gıda Mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirerek, gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunma becerisinin kazanılması.