Gıda Mühendisliği

Gıda mühendisliği geniş uygulama alanına sahip bir disiplindir. Mühendislik prensip ve yaklaşımlarının, gıda üretim ve işlemleri ile ilgili her konuda yorumlanması ve uygulanması gıda mühendisliğinin alanına girer ve bu anlamda neredeyse tüm geleneksel mühendislik alanları ile örtüşür (makina, kimya, endüstri, ziraat vb). Ancak, gıda mühendisliği, mühendislik ile gıda bilimleri arasında kurulması zorunlu olan bağı sağlar. Bu anlamıyla gıda endüstrisi için özgün ve vazgeçilmezdir. Özetle, gıda mühendisliği, hem gıdalar ve bileşenleri ile ilgili fiziksel temellerin tanımlanması ve oluşturulması, hem de gıdaların üretimi, taşınması, depolanması, işlenmesi, ambalajlanması ve dağıtımında mühendislik ilkelerinin uygulanması ile ilgilidir.

Gıda Mühendislerinin Görevleri

 • Beslenme değeri yüksek ve sağlık açısından güvenli gıdalar üretmek,

 • Var olan bilimsel üretim yöntem ve tekniklerini uygulamak; biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme yöntem ve teknikleri geliştirmek,

 • Kullanılan hammadde ve enerjinin verimliliğini yükselterek, ortaya çıkan atıkların arıtılması ve/veya değerlendirilmesini sağlayarak çevreci ve sürdürülebilir bir üretim sağlamak,

 • Yeni gıda ürünleri geliştirmek,

 • Ürün kontrollerini yaparak, güvenilirliği sağlamak ve halk sağlığını korumaktır.


Gıda Mühendisliği Eğitimi

Gıda mühendisliği, fizik, kimya, mikrobiyoloji, beslenme, taşınım işlemleri, termodinamik, işlem tasarımı gibi pek çok bilim dalının ilkelerinin uygulama alanı bulduğu çok disiplinli bir çalışma alanıdır. Gıda mühendisliği öğrenimi de farklı alanlarda uzmanlaşmış bir öğretim kadrosu ile yürütülmesi gereken, geniş uygulama ve laboratuvar olanaklarına ihtiyaç duyan özel ve zorlu bir eğitimdir.

Gıda mühendisliği lisans programından mezun olan gıda mühendisleri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetenekleri taşır:

 • Gıda Mühendisliği problemlerini tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek için temel bilimler ve temel mühendislik bilgilerini kullanabilme.

 • Deney tasarlayıp yürütebilmek, sonuçlarını analiz edip yorumlayarak sunabilmek ve bu amaçla gerekli modern mühendislik donanımlarını kullanabilme.

 • Veri toplama, yorumlama, modelleme, raporlama ve teknik çizimleri okuyabilme.

 • Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme.

 • Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

 • Gıda mühendisliği mesleğinin uygulandığı kurumlarda, lider ve/veya çok disiplinli takımların elemanı olarak görevler üstlenebilme.

 • Gıda mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olabilme.

 • Gıda mühendisliğinin güncel ve çağdaş konularına ilişkin bilgi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği dair bilince sahibi olabilme, ve bunu gerçekleştirebilme.

 • Mesleki sorumluluk ve etik duyarlılıkla toplumsal çıkarları gözetme.